חוזר ההנחיות למועד ב

חוזר ההנחיות למועד ב

חוזר ההנחיות למועד ב

בחינות מועד ב' – תשע"ז

בחינות מועד ב'  למבחנים שיתקיימו במחצית הראשונה תתקיימנה עפ"י הפירוט הבא:

 

לתלמידים בכיתות ט'

יום ה' 9.2.2017 15:30-17:30 יום א' 12.2.2017 15:30-17:30
תנ"ך, גיאוגרפיה , תולדות (התיאטרון, המוסיקה, האמנות) היסטוריה, אזרחות, צרפתית , תיאוריה

 

לתלמידים בכיתות י'   

יום ה' 9.2.2017 15:30-17:30 יום א' 12.2.2017 15:30-17:30
מחשבת ישראל , לשון , תולדות( האמנות, התיאטרון, המוסיקה) תנ"ך, היסטוריה, מוגברים, הרמוניה

 

לתלמידים בכיתות י"א 

יום ה' 9.2.2017 15:30-17:30 יום א' 12.2.2017 15:30-17:30
לשון, ספרות, אזרחות, תולדות (האמנות, התיאטרון, המוסיקה ) מוגברים, הרמוניה, היסטוריה, תנ"ך, ספרות אנגלית

 

לתלמידים בכיתות י"ב 

יום ה' 9.2.2017 15:30-17:30 יום א' 12.2.2017 15:30-17:30 יום ג' 14.2.2017 15:30-17:30
ספרות , תולדות (המחול, האמנות, התיאטרון, קולנוע עיוני.) אזרחות , ספרות אנגלית תנ"ך ,  מוגברים ,

 

הקריטריונים להיבחן במועד ב':

 • ציון הבחינה במועד א' במקצוע בו הוא רוצה לגשת למועד ב יהיה בטווח 40 -59. תלמיד שציונו נמוך מ-40 והוא מבקש לגשת למועד ב' יגיש בקשה מנומקת לסופי קסטל(sophiekastel@gmail.com )  והנושא ידון בתיאום עם המורה המקצועי ומחנך הכיתה)
 • היעדרות מוצדקת מבחינה במועד א' – התלמיד הודיע על כך למחנך הכיתה עד לבוקר הבחינה לכל המאוחר והיעדרותו מוצדקת ע"י זימון צבאי , אישור רפואי או אישור מיוחד ממחנך הכיתה והמורה המקצועי
 • היעדרות מבחינה במועד א' בשל העובדה שהתלמיד\ה נעדר\ה ביום שלפני הבחינה ולא הורשה\ הורשתה לגשת אליה.
 • הרשמה לבחינה בהתאם לנהלים שנקבעו ע"י הנהלת בית הספר.

 

לתשומת ליבכם:

* מחנך הכיתה והמורה המקצועי יכולים להחליט שלא לאשר לתלמיד לגשת לבחינה, גם אם ציונו בטווח הנ"ל, בשל יחסו למקצוע, או בשל סיבות בית ספריות אחרות.

* בכיתות ט-י"א ניתן לגשת למועד ב' בשני מקצועות בלבד. ( תלמידי י"ב בלבד–רשאים לגשת לשלושה מקצועות  ) מחנך הכיתה רשאי לאפשר היבחנות באישור מיוחד עבור בחינה אחת בלבד.

* לא ניתן לגשת למועד ב' במקצועות אנגלית , (למעט ספרות אנגלית), מתמטיקה ומקצועות הכוללים צפייה, השמעה או נגינה.

* אם תלמיד\ה מבקש\ת להבחן בשתי בחינות המתקיימות באותו יום, הוא \היא יבחן\ תבחן בהן ברצף .

* ציון הבחינה במועד ב' מחליף את ציון הבחינה במועד א' למעט במקרים חריגים בהם ישוקלל הציון במועד ב' ברמה של 90%: 

א. כאשר התלמיד הציג אישור מנומק להיעדרות  , לאחר מעשה , אך לא הודיע למחנך על היעדרותו מבעוד מועד .

ב. כאשר התלמיד נעדר ביום שלפני בחינה במועד א' ולכן לא הורשה לגשת אליה .

 

 

 

בחינות מועד ב' – תשע"ז

הנחיות לביצוע:

 • יש להחתים את המורה המקצועי על גבי הספח המצורף ולציין את סיבת ההגשה למועד ב'
 • יש לציין אם התלמיד זכאי לתוספת זמן או להקראת שאלון .
 • במקצועות שבהם התקיימו שני מבחנים במחצית יש לציין אם מדובר במבחן הראשון או השני או במבחן משולב .
 • סך התשלום לכל בחינה: 10 שקלים. יש לשלם את הסכום המתאים ליעל המזכירה ולהחתימה על הספח המצורף.
 • את הטופס החתום יש להשאיר אצל יעל והיא תעבירו לידי סופי קסטל הרכזת הפדגוגית.
 • המועד האחרון להגשת הטופס החתום : התלמידים מתבקשים להגיש את הספח המלא לא יאוחר מיום  שני 6.2.2017 בשעה 14:00.

לתשומת ליבכם :

 • יום החזרה ללימודים סדירים אחרי הפסטיבל הוא יום ראשון ה5.2 ולכן מומלץ להקדים את ההרשמה ככל שניתן ולהגיש הטפסים בתקופה שלפני הפסטיבל או במהלכו . 
 • תלמידים שהגשתם למועד ב' אינה תלויה בפרסום ציון בחינה – כלומר תלמידים שנעדרו ממועד א ' מסיבה מוצדקת , תלמידים שקבלו בבחינה  הראשונה במחצית ציון המזכה הגשה למועד ב' או  תלמידים שלא הורשו לגשת למועד א' בשל היעדרות ביום שלפני המבחן או תלמידים שמבקשים להבחן בבחינה במועד יכולים להקדים את הרשמתם למועד  ב' .
 • תלמידים שלא יגישו את הספח במלואו ובמועד לא יורשו להיבחן.

ספח

שם התלמיד\ה :______________________    כיתה:__________        תאריך :_____________

א. ברצוני להיבחן במועד ב' במקצוע _______________מבחן ראשון במחצית    \   מבחן שני במחצית  \ מבחן משולב

תאריך הבחינה המקורי : _________________________

סיבה ההגשה למועד ב' : רפואית \ זימון לצבא\ אישור מחנך\ היעדרות ביום לפני הבחינה במועד א \ציון  הבחינה

__________________________________________________________________________

 

שם המורה המקצועי :___________________             חתימת  המורה:            ___________

 

ב. א. ברצוני להיבחן במועד ב' במקצוע _______________מבחן ראשון במחצית    \   מבחן שני במחצית  \ מבחן משולב

תאריך הבחינה המקורי : _________________________

סיבה ההגשה למועד ב' : רפואית \ זימון לצבא\ אישור מחנך\ היעדרות ביום לפני הבחינה במועד א \ציון  הבחינה

__________________________________________________________________________

 

שם המורה המקצועי :___________________             חתימת  המורה:            ___________

 

סך התשלום : ________________________              חתימת המזכירה :         ___________

התאמות : ( הקף בעיגול ) בחינה בע"פ\  הקראת שאלון \  תוספת זמן  .