תקנון בית הספר

תקנון בית הספר

 

‏תקנון

‏תלמה ילין, הוא ביתם ומשכנם של כ- 580 ‏תלמידים המגיעים מכל קצוות הארץ, ולומדים ב- 15 ‏כיתות אם (מ ט' יועד י"ב). בכל כיתה משולבים תלמידים משש מגמות האמנות הקיי‏מות בבית הספר.

‏מטרת בית הספר להוביל את תלמידיו למצוינות ולהישגים גבוהים בתחומים העיוניים והאמנותיים כאחת. כל תלמיד מחויב ללמוד את אחד מתחומי האמנות ולגשת לבחינת הבגרות בהיקף של 5 יח"ל בנוסף לכל דרישות משרד החינוך לזכאות לבגרות.

אווירה לימודית חמה ותומכת מאפיינת את בית הספר. על התלמידים, המורים והעובדים לנהוג בנועם הליכות ובנימוס, כחלק מהכבוד ההדדי שאנו רוחשים איש לרעהו בבית הספר ובחברה. אנחנו מקפידים על שפה מכובדת, הופעה נאותה, תפקוד בשיעורים ושמירה על רכוש בית הספר ועל הסדר והניקיון. יישום התקנון מחייב את כל המורים והתלמידים ויאפשר קידום מטרות בית הספר באווירה חיובית. נהלים אלה חלים גם על פעילות מחוץ לבית הספר.

‏מסדרונות בית הספר משמשים גלריה לתצוגת עבודות של תלמידי מגמת האומנות החזותית. עלינו לכבד את עבודות האמנות המוצגות ברחבי בית הספר ולשמור עליהן.

‏מבנה שנת הלימודים:

‏שנת הלימודים היא רצף עבודה אחד מתמשך המתחיל ב  01.09 ‏ומסתיים ב 20.06 . במהלך השנה יתקיימו 2-4 ‏ מבחנים עפ"י לוח הבחינות בכל מקצוע וכן בחנים ועבודות בכתב ובע"פ. במהלך השנה  יקבלו התלמידים והוריהם שלושה דיווחי הערכות (שני דו"חות רבעוניים בערבי הורים ודו"ח חציון בסוף המחצית הראשונה ) ובתום שנת הלימודים תוענק לתלמידים תעודת סיום. ציוני התעודה הם ציונים שנתיים המשקפים את הישגי התלמידים במהלך כל השנה.

אורחות חיים ומשמעת :

‏התנהגות תלמידית ראויה בשיעורים כוללת: הבאת הציוד הלימודי הנחוץ, כיבוי הטלפונים הניידים והימנעות מאכילה במהלך השיעורים, למעט שתיית מים.

נוכחות:

 • ‏התלמידים חייבים להגיע לכל ימי הלימודים, לרבות אירועים ופעילויות הנערכים מחוץ לכותלי בית הספר. פעילויות ואירועים אלה הם חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים .
 • ‏תלמיד המבקש להיעדר (לרבות פעילות אמנותית מחוץ לכותלי בית הספר, פעילות במסגרת מחוייבות אישית וכו ), יגיש בקשה מההורים אל מחנך הכיתה מראש. לבית הספר הזכות לא לאשר את הבקשות משיקולים פדגוגיים ובית ספריים. תלמיד שיפר נוהל זה, צפוי להשעיה מבית הספר, ובמקרים חריגים להרחקה לצמיתות. במקרים חריגים בלבד יאשר מחנך הכיתה שחרור במהלך יום הלימודים.
 • ‏תלמיד שנעדר ללא אישור מראש (אך יידע את המחנך לגבי היעדרותו באמצעות הטלפון,) ייגש למזכירות ביום שובו ללימודים עם מכתב רשמי מההורים או אישור רפואי או אישור מצה"ל, המנמק את היעדרותו. לא יתקבלו אישורים מגורמים אחרים.
 • ‏הצדקת האירוע במשו"ב על ידי מזכירות בית הספר תעשה במהלך השבוע מיום האירוע והתלמיד יקבל אישור כניסה לכיתה. לאחר מועד זה לא יתקבל כל אישור, והאירוע יחשב כלא מוצדק. ההיעדרות תירשם בתוכנת המשו"ב במזכירות, וללא אישור זה התלמיד אינו רשאי להיכנס לכיתה.
 • במשך שנה ניתן להביא אישורי הורים עד 40 שעות שנתיות. מעבר למספר זה ישוחח המחנך עם ההורים לבירור העניין והפסקת קבלת אישורי ההורים.
 • במקרה שהתלמיד לא הציג אישור מנומק, יועבר הטיפול למחנך הכיתה. היעדרות נוספת ללא הצגת אישור כנדרש תגרור הרחקת התלמיד מיום הלימודים והוריו יוזמנו לשיחה עם רכז החינוך לענייני משמעת ומחנך הכיתה
 • תלמיד הנעדר ללא אישור מהמחנך בשעורים עיוניים ביום מסוים, לא יוכל להשתתף ביום זה בשיעורי המגמה, ולהיפך .
 • נסיעות לחו"ל במהלך שנת הלימודים :

ככלל , אין יציאות לחו"ל במהלך שנת הלימודים. במקרים חריגים יש להגיש בקשה למנהל בית הספר לפני הזמנת הכרטיסים. יש להגיש את הבקשה למזכירות והיא תועבר למנהל בית הספר להחלטתו .

 

‏איחורים:

איחורי בוקר: תלמיד אשר איחר לשעה הראשונה 8:00 בימים ראשון עד חמישי ו-07:45 ‏ בימי שישי, צריך להירשם במזכירות בית הספר. כל המאחרים יוכלו להיכנס לכיתה רק- 10 ‏דקות לאחר תחילת השיעור (כדי שלא תהווה הפרעה חוזרת של כניסת תלמידים למהלך השיעור). תלמיד אשר איחר למעלה מ-10 ‏דקות לא יורשה להיכנס לשיעור, והמורה המלמד ידווח במשו"ב על היעדרות משעור.

איחורים במהלך היום: אין לאחר במהלך יום לימודים, אלא אם קיבל התלמיד אישור מראש על איחורו מאחד המורים או מבעל תפקיד בבית הספר. תלמיד המאחר במהלך יום לימודים לא יורשה להיכנס לשיעור, והמורה המלמד ידווח על היעדרות מהשיעור. איחורים לשיעורים יחשבו כהפרת משמעת.

שחרור במהלך יום לימודים:

‏• אסור לצאת מתחום בית הספר בשעות הלימודים ללא אישור מזכירות.

‏• השחרור במהלך יום לימודים במקרים חריגים יעשה רק באמצעות המזכירות וזאת לאחר תיאום הנושא עם מחנך הכיתה .

 • התלמיד צריך לקבל אישור ממחנך הכיתה (גם באמצעות מסרון).
 • אם המחנך אינו זמין יפנה התלמיד למזכירות. אם במהלך שעה המחנך עדיין איננו זמין, תשחרר מזכירות בית הספר את התלמיד לאחר שיחה עם הוריו. כמו כן, מזכירת בית הספר תיידע את המחנכת ותעדכן את המשו"ב. המזכירות תקפיד לבדוק שביום זה או ביום למחרת לא מתקיימת בחינה.

‏• שחרורים לצורך הפקות אמנותיות בית ספריות מתבצעים ע"י מנהל בית הספר . ‏שחרורים בגין הפקות קולנוע יטופלו ע"י הרכזת הפדגוגית .

‏• תלמידים אינם רשאים להשתחרר משטח בית הספר בשעות "חלון" אלא רק באישור רכז החינוך לענייניי משמעת.

 • בחינתו של תלמיד המבקש להשתחרר ביום בחינה לאחר כתיבתה לא תיבדק .

‏‏ ימי בחירה:

‏תלמיד רשאי לקבל שלושה "ימי בחירה" בשנה לפי התנאים הבאים:

1 ‏. הם לא רצופים, לא יחולו ביום מבחן ולא ביום לפניו.

2  ‏. הם לא מתקיימים ביום של פעילות ייחודית מטעם בית הספר.

3‏. יש לפנות מראש למחנך הכיתה, אשר ייתן את האישור לפי שיקול דעתו. למחנך יש זכות לא ‏לאשר את הבקשה משיקולים פדגוגיים ובית ספרים.

תלבושת:

 • ‏תלבושתו של התלמיד תהיה לא חשופה ומכבדת את המרחב הבית ספרי (הן במסגרת הלימודים והן ‏במסגרת אירועים המתקיימים מחוץ לבית הספר.
 • יש להופיע בתלבושת מתאימה לשיעורים המקצועיים.
 • ‏אין להסתובב בכפכפי ים או יחפים בבית הספר.
 • ‏למורים ולהנהלה שמורה הזכות להעיר לתלמיד על הופעה לא נאותה, ולנקוט אמצעי משמעת מתאימים.

סדר וניקיון:

 • ‏יש לשמור על רכוש בית הספר.
 • ‏על התלמידים להשאיר את הכיתה נקייה ומסודרת בתום כל שיעור.
 • ‏על התלמידים להרים את הכיסאות בכיתות בתום יום הלימודים בפיקוח המורים המלמדים בכיתות.

הפרעות:

‏תלמיד שיפריע למהלכו התקין של שיעור , יופנה למזכירות לרישום האירוע ויחזור לכיתה .במקרים חריגים יכול המורה המקצועי לשלוח את התלמיד לשיחה עם רכז החינוך לענייני משמעת ובהעדרו למנהל ביה"ס .

הפרות משמעת חמורות:

‏במקרה של הפרת משמעת חמורה כמפורט להלו יופנה התלמיד מידית לטיפולו של רכז החינוך לענייני משמעת ובהעדרו למנהל בית הספר:

 • ‏עישון בתחום בית הספר ובכל אירוע מטעמו.
 • ‏יציאה מתחום בית הספר או בכל פעילות מטעמו ללא אישור.
 • ‏שימוש בטלפון הנייד במהלך שיעור או פעילות בית ספרית. במקרה של ארוע חד פעמי יעשה הטיפול ע"י המורה המקצועי. במקרים חוזרים של התופעה, המורה המקצועי יעביר את הטלפון הניד למזכירות בית הספר והתלמיד יורשה לקבלו חזרה בשעה 15:00.
 • ‏‏פתיחת דלתות הכיתות במהלך השיעורים (כדי לקחת חפצים או למסור הודעות). תלמיד שיעשה זאת יירשם על הפרת משמעת באמצעות המורה המלמד בכיתה באותה עת.

חינוך גופני:

‏תלמיד שאינו יכול להשתתף באופן עקבי בפעילות גופנית בשיעור חינוך גופני בגלל מצבו הרפואי, חייב להציג למורה המקצועי ולרכזת המקצוע אישור מנומק וקצוב בזמן מהרופא המטפל, בו יפורטו הפעילויות המותרות. בכל מקרה, אין שחרור גורף משיעורי חינוך גופני. רכזת המקצוע תתייק את האישור בתיקו האישי של התלמיד ויחד עם המורה המקצועי הם ימסרו לתלמיד את ההנחיות הספציפיות בנוגע לדרישות ממנו . המידע יועבר במקביל לעדכון הרכזת הפדגוגית .

קבוצות לימוד:

תלמיד המבקש לשנות את שיבוצו בקבוצת לימוד כלשהי או להפסיק את לימודיו במקצוע נדרש לפנות למחנך הכיתה ולרכזת הפדגוגית כדי לקבל את האישור. המורים מתבקשים לא לאפשר את  כניסתם של תלמידים חדשים לקבוצת הלימוד ללא אישור בכתב מהרכזת הפדגוגית .

בחינות:

 • ‏הבחינות תתקיימנה אך ורק על פי לוח הבחינות, ורק הרכזת הפדגוגית רשאית להוסיף, לבטל או לשנות מועד בחינה. המורים רשאים להוסיף מועדי בחנים ומבדקים, אולם ביום מבחן לא יתקיים בוחן במקצוע אחר.
 • אין להיעדר מבית הספר ביום שלפני מבחן ובשיעורים הקודמים למבחן. תלמיד שיעדר יום לפני הבחינה או בשיעורים הקודמים לה באותו יום, לא יורשה להיבחן . במקרים חריגים ( אבחון או זימון לצבא שלא ניתן לדחות ) ניתן לפנות עד שבוע לפני מועד הבחינה בבקשה בכתב למחנך הכיתה והבקשה תידון עם רכז החינוך לענייני משמעת . בחינתו של תלמיד שמשתחרר במהלך יום לימודים בשעות לאחר כתיבתה לא תיבדק.
 • ‏המורים יימסרו לתלמידים את החומר למבחנים או יפרסמו במשו"ב שבוע מראש, גם אם לא יתקיים ‏שיעור במהלך אותו שבוע .
 • ‏בחנים ומבחנים יוחזרו לתלמידים תוך פרק זמן סביר, ולא יאוחר משבועיים ממועד הכתיבה. מבחנים במקצועות רבי מלל ועבודות יוחזרו לא יאוחר משלושה שבועות. עבודות, בחינות ובחנים יוחזרו לתלמידים אישית בליווי הערות בכתב.
 • ‏תלמיד רשאי לערער על ציון בסמיכות לקבלתו (תוך שבוע לכל המאוחר). התלמיד ייגש למורה וינמק את סיבת הערעור. אם הערעור נדחה, התלמיד רשאי לפנות בכתב לרכז המקצוע או לרכזת הפדגוגית במקצועות שאין בהם רכז.
 • ‏ציונים שנתיים יפורסמו בתיבות הדואר במשו"ב עם מספר תעודת הזהות של התלמד עד חמישה ימים לפני בחינת הבגרות. התלמיד אחראי להתעדכן בציונו.

מועדי ב':

‏בלוח הבחינות של בית הספר ייקבע מועד ב' לבחינות. תלמיד זכאי לבחינות מועד ב', לכל היותר בשני מקצועות, בכפוף לתנאים הבאים:

 • ‏ ‏ציון הבחינה במועד א' במקצוע בו הוא רוצה לגשת למועד ב יהיה בטווח 40 -59. תלמיד שציונו נמוך מ-40 והוא מבקש לגשת למועד ב' יגיש בקשה מנומקת לרכזת הפדגוגית והנושא ידון בתיאום עם המורה המקצועי ומחנך הכיתה.
 • היעדרות מוצדקת מבחינה במועד א' – התלמיד הודיע על כך למחנך הכיתה עד לבוקר הבחינה לכל המאוחר והיעדרותו מוצדקת ע"י זימון צבאי , אישור רפואי או אישור מיוחד ממחנך הכיתה והמורה המקצועי - על התלמיד להגיש את טופס הבקשה להבחן בבחינה במועד ב' תוך שבועיים  ממועד הבחינה . בתום שבועיים לא תותר הרשמה למועד ב'  לבחינה זו .
 • היעדרות מבחינה במועד א' בשל העובדה שהתלמיד נעדר ביום שלפני הבחינה ולא הורשה לגשת אליה.
 • הרשמה לבחינה כנדרש ובמועד בהתאם לנהלים שנקבעו ע"י הנהלת בית הספר

טוהר הבחינות:

‏מבחנים ובחנים מתקיימים לאורך כל שנת הלימודים, והם אחד המדדים להערכת הישגי התלמידים ומאפשרים למורים לבדוק עד כמה התלמידים מבינים את החומר הנלמד במקצועות השונים. השאיפה להצלחה ולהישגים הגבוהים ביותר היא נחלת הכלל, אך במקרים מסוימים היא מביאה לכך שננקטים צעדים המנוגדים לערכים הבסיסים שאותם אנו מעוניינים להנחיל לכל תלמיד ותלמיד. יש להקפיד על טוהר הבחינות באופן מוחלט, בכל המטלות הניתנות לתלמידים.

 

‏לפני תחילת כל בחינה על התלמידים לרכז את תיקיהם בקרבת הלוח. אין לקיים בחינה כאשר תיקו של התלמיד או הטלפון הנייד שלו קרובים לשולחנו. בחינתו של תלמיד הנחשד בהעתקה, ותיקו או מכשיר הטלפון הנייד שלו יימצאו לידו בעת בחינה, תיפסל ללא אפשרות לערעור.‏יש לדווח מידית על כל חשד להעתקה לרכז החינוך לענייני משמעת ולמחנך הכיתה. בשיתוף עם גורמים נוספים הם יערכו בירור כדי לאמת את החשד. הצעדים הבאים יינקטו כלפי תלמידים שיתפסו בהעתקה או בשימוש באמצעים אסורים כולל שימוש כלשהו בטלפון הנייד בעת הבחינה:

 

 • העבודה , הבוחן או הבחינה לרבות בחינת מתכונת ייפסלו.
 • הציון בהתנהגות בתעודה ירד
 • תישלל זכותו של התלמיד לגשת לבחינה במועד ב'
 • תישלל זכותו של התלמיד לתעודת הצטיינות בסוף שנת הלימודים

הטיפול בעניינו של תלמיד שהעתק בבחינה ותלמיד שהיה שותף להעתקה (העתיקו ממנו, סייע לתלמיד אחר בהעתקה וכו ) יהיה זהה.

מדיניות הערכה בית ספרית :

לכל אחד מן התחומים בו נמדד התלמיד, סולם הערכה ייחודי כמפורט להלן :

סולם הערכה במקצועות המגמה סולם הערכה במקצועות העיוניים

0-69 : לא עמד בדרישות המגמה (נכשל)

70-74 : כמעט טוב

‏75-84 ‏:טוב

‏85-94 ‏:טוב מאד

‏95-100 ‏:מצוין

0-44 : לא מספיק (נכשל)

45-54 : מספיק בקושי ( נכשל )

55-64 ‏: מספיק

65-74 ‏: כמעט טוב

‏75-84 ‏:טוב

‏85-94 ‏:טוב מאד

‏95-100 ‏:מצוין

סולם הערכה בהתנהגות ובשקידה:

‏א' – טובה מאוד

‏ב' – בינונית

‏ג' – טעונה שיפור

‏ד'- לקויה

 

 • ‏הורדת ציון בהתנהגות תתבצע כאשר מתרחשים אחד או יותר מהאירועים הבאים:

40 ‏שעות היעדרות ללא אישור,  5 ‏הפרעות, 10 ‏איחורים.

 • ‏הורדת ציון בשקידה תתבצע כאשר מתרחשים אחד או יותר מהאירועים הבאים:

2 ‏ציונים שליליים – בינונית, 3-4 ‏ ציונים שליליים – טעון שיפור, 5 ‏ ציונים שליליים או יותר – לקויה.

 

‏ממדים להערכת הלמידה:

‏לצורך מתן ציון בתעודה יימדד התלמיד לפחות בשני כלי הערכה (לבחירת המורה) מתוך שלוש קבוצות כלי הערכה המפורטים בהמשך. התלמיד לא יוערך על סמך כלי הערכה בקבוצה אחת בלבד.

‏קבוצה א'- מבחנים, בחנים, עבודות, מבדקים ,תלקיטים מדידים וכו'.

‏קבוצה ב' – תפקוד בכיתה: נוכחות סדירה, השתתפות וכו'.

‏קבוצה ג' – תרגילים: שיעורי בית, עבודות להגשה ללא ציון וכו'.

הערות:

 • ‏זכותו של תלמיד להערכת הצטיינות או לתעודת הצטיינות בסוף שנת הלימודים גם אם הוא עונה על הקריטריונים, תישלל אם תפקודו בביה"ס אינו עומד בדרישות .
 • תלמיד אשר מסיבה כלשהי מפסיק את לימודיו במגמת האמנות, לא יוכל להמשיך את לימודיו בבית הספר.
 • הקשר בין התנהגות התלמיד ופעילות המגמה: תלמיד שהתנהגותו הלימודית בעייתית (ריבוי חיסורים, איחורים , הפרעות מרובות או זלזול בבית הספר) לא יוכל לקבל תפקידים ראשיים בפעילות האמנותית של המגמה.
 • ציון שלילי במקצוע חינוך גופני ‏מונע זכאות לתעודת בגרות.