הודעות וחדשות

הודעות ופרסומים אודות שינויי מערכת, פרסומים בתקשורת וכל פרסום אחר הנוגע לביה"ס